Ana Sayfa / 112 Acil Çağrı Merkezleri

112 Acil Çağrı Merkezleri

Yasal Dayanak

29 Temmuz 1991 Tarih ve 91/396 sayılı Avrupa Birliği Konsey Kararı ile 112 Avrupa Birliği ülkeleri için acil çağrı numarası olarak kabul edilmiştir. 2003 Yılında (Ağustos ayında) (MAT 03/TR/9/3Terms of Referance) proje çalışma şartnamesi Hollanda Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış, projenin detayları ve çalışma usulleri belirlenmiştir. Telekomünikasyon Kurulu AB Müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı 2002/103 sayılı kararı ile hali hazırda ülkemizde sadece sağlık imdat çağrıları için kullanılan 112 çağrı merkezi numarasının ülke genelinde tahsis edilmesine karar verilmiştir.

Sekizinci Beş yıllık kalkınma planında ‘‘Kurumlara ait acil yardım irtibat telefonlarını, mülki idare amirlerinin gözetim ve yönetiminde ilgili kuruluşların da katkı sağlayıp görev üstleneceği çok yönlü, ortak amaçlı merkezi bir ‘alo imdat’ sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır.’’ ifadesine yer verilmiştir.

3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek fıkrası: 12.11.2012-6360/33 md. “Tüm Acil çağrıları Karşılamak üzere Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise Valilikler bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezleri kurulur. Bu merkezlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Projenin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesinden itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşları 14.10.2005 tarihli genelge ile tekerrür niteliğinde yatırımlar yapılmaması konusunda bilgilendirilmiştir.

Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programında 112 Acil numarasının; sağlık hizmetlerinin yanı sıra güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumlar için geçerli kılınması öngörülmüştür.

8 Ekim 2007 tarihli 26684 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008 Yılı Yatırım Programında ‘‘Acil Çağrı Sisteminin tek bir numara altında (112) toplanmasının yasal altyapısı oluşturulacaktır’’ kararı alınmıştır.

Projenin Amacı

Acil hizmetler arasında eşgüdümü sağlamak, koordinasyonu kolaylaştırmak ve halkımıza sunulan acil hizmetlerin süresini ve maliyetini azaltarak kalitesini arttırmaktır.

Acil çağrı numaralarının birleştirilmesi ve tek merkezden koordinasyonuna dayanan sistemin sağladığı yararlar şunlardır:

  • Arayanın isim-adres-konum bilgileri çağrı ile birlikte görüntülenmektedir.
  • Acil Çağrı Merkezi ile ekipler arasında mobil terminallerle veri aktarımı sağlanmaktadır.
  • Turizm bölgelerinde yabancı dil bilen personel görevlendirilmiştir.
  • Kötü amaçlı aramalara cezai müeyyide uygulanacak şekilde yasal düzenleme yapılmıştır.
  • Kişisel verilerin gizliliği ve kişisel mahremiyet koruma altına alınmaktadır.
  • Operasyon birimleri eş zamanlı olaylara müdahale edebilmektedir.
  • Amacı dışı aramaların elenmesiyle operasyon birimleri gerçek vakalarla ilgilenmekte, zaman kaybı en aza inmektedir.

İlgili Mevzuat

Çağrı Merkezlerinde Risk Değerlendirmesi Rehberi
Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca çağrı merkezlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi sürecinde yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
İller İdaresi 2005/108 Sayılı Genelge

Bilindiği üzere ülkemizde, acil çağrılara hizmet veren kuruluşların (Emniyet 155, Jandarma 156, Ambulans 112 İtfaiye 110 Orman yangınları 110 vb) her birine ayrı birer acil çağrı numarası tahsil edilmiştir. Bu ise uygulamada, her bir olay için ayrı numaraların bilinmesi ve aranmasını zorunlu kılarak, karışıklıkların yaşanmasına neden olmakta; hızlı, ekonomik ve etkin iletişim ve ulaşım sağlanamadığı gibi, olaylara müdahale eşgüdüm sağlamada da ciddi güçlükler yaşanmaktadır. Bunun yanında, acil vakalarda tek bir numarasını aramaya alışık olan, gerek yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk insanının, gerekse turistik, ticari, resmi ziyaret vb. amaçlarla ülkemize gelen milyonlarca yabancı uyruklu insanın, ülkemizde yaşadıkları acil vakalarda hangi acil çağrı numarasını arayacaklarını bilmemelerinin getirdiği güçlükler dikkate alındığında konu daha bir önem kazanmaktadır.

112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Bu Yönergenin amacı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valiliğe bağlı olarak kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde kurulan acil çağrı merkezlerinin işleyişine dair ve esasları düzenlemektir.